معرفی

مشخصات فردی

علی غفاری

نام - نام خانوادگی : علی   غفاری

پست الکترونیکی : ghaffari@kntu.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : انستیتو تکنولوژی جرجیا

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مکانیک
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه برکلی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مکانیک

محل خدمت : دانشکده تحصیلات تکمیلی

مرتبه علمی : استاد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : نیمه وقت

علی غفاری
علی غفاری

محل خدمت :
    دانشکده تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی :
    استاد
^